Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7585
2.Chỉ số Cutter
736-PHU
3.Tên tài liệu
Niên giám khoa học năm 2018 Tập III: Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Phú, Phùng Hữu;Tấn, Tạ Ngọc;Hiền, Vũ Văn
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia sự thật
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Niên giám;Khoa học;Chính trị:Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nội dung cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị do Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp chủ trì hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Tập III Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người của bộ sách Niên giám khoa học năm 2018. Nội dung bộ sách bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị, do Hội đồng trực tiếp chủ trì (Chương trình KX.04/16-20) hoặc do các cơ quan, địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.