Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7550
2.Chỉ số Cutter
301.2-DAT
3.Tên tài liệu
Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Dật, Phan Hữu
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Tiếp cận;Văn hóa;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Dân tộc học là một ngành của khoa học lịch sử. Nội dung của nó gồm nhiều lĩnh vực, nhưng bao trùm là văn hóa dân tộc. Nhân học là một ngành khoa học riêng biệt và độc lập với khoa học Lịch sử. Nội dung của nó gồm nhiều vấn đề sâu rộng, nhưng bao trùm vẫn là văn hóa con người và dân tộc. Sau nửa thế kỷ tìm hiểu về văn hóa nước ta, tác giả đã nhìn lại quá trình nhận thức văn hóa dân tộc của mình. Trong công trình "Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam", khi nhìn lại nhận thức văn hóa dân tộc của bản thân, tác giả đề cập đến các nội dung sau: (1). Xác định khái niệm văn hóa-ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta về văn hóa; (2) Văn hóa Việt Nam: Từ văn hóa Nam Á đến văn hóa Nam phương; (3) Bức tranh tổng thể: Về văn hóa của các tộc người Việt Nam - thống nhất mà đa dạng - đa dạng mà thông nhất; (4) Các hình thái chủ yếu của giao lưu văn hóa giữa các tộc người nước ta; (5) Mấy trường hợp cụ thể về giao lưu văn hóa; (6) Các khâu chủ yếu liên quan đến đối tượng văn hóa tộc người; (7) Mối quan hệ giũa truyền thống và hiện đại - văn hóa và phát triển; (8) Văn hóa Việt Nam - bản sắc và bản lĩnh; (9) Văn hóa các tộc người nước ta trong toàn cầu hóa; (10) Mô hình tổng thể phát triển văn hóa các tộc người nước ta.