Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7546
2.Chỉ số Cutter
301.43141-UNI
3.Tên tài liệu
Đảm bảo đầu tư công cho trẻ em Việt Nam: Báo cáo tóm tắt phân tích ngân sách dành cho trẻ em trong một số lĩnh vực tại Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
Ensuring public investment in children in Viet Nam: Summary of child focused budget analysis in some sectors in Viet Nam
5.Tác giả
UNICEF
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
UNICEF
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đầu tư công;Phân tích ngân sách;Trẻ em;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Việt Nam được coi là quốc gia đã dành sự quan tâm cao cho trẻ em. Điều đó được thể hiện trong các Nghị quyết mang tính chiến lược cho mỗi giai đoạn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua sự tham gia rất sớm vào việc ký Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc (ngày 20/02/1990, và là nước thứ 2 ký Công ước này). Quyết tâm chính trị về sự quan tâm đến trẻ em đã được thể chế hóa trong Hiến pháp 2013 và các Luật có liên quan đến trẻ em. Sự vào cuộc của chính phủ và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến trẻ em cũng khá tích cực; tuy nhiên kết quả của hoạt động chăm sóc trẻ em vẫn còn chưa đạt được kỳ vọng so với mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn. Đặt trong bối cảnh khung pháp lý về quản lý tài chính công ở Việt Nam kể từ năm tài khóa 2017 trở đi đòi hỏi chi tiêu công phải gắn với kết quả hoạt động; trong đó có chi tiêu công cho trẻ em, là hoạt động mà chính phủ Việt Nam đang phải nỗ lực thực hiện để hiện thực hóa quyết tâm chính trị của mình. Báo cáo phân tích ngân sách dành cho trẻ em trong một số lĩnh vực tại Việt Nam có thể cung cấp thêm bằng chứng về mức độ phù hợp giữa phân bổ ngân sách cho trẻ em với mục tiêu chính sách phát triển trẻ em mà Chính phủ Việt Nam đã xác định.