Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7502
2.Chỉ số Cutter
731-TON
3.Tên tài liệu
Niên giám thống kê tóm tắt 2019
4.Tên tài liệu dịch
Statistical Summary book of Viet Nam 2019
5.Tác giả
Tổng cục Thống kê
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Niên giám;Số liệu thống kê;Việt Nam
Tiếng Anh: Yearbook;Statistical Data;Vietnam
14.Tóm tắt nội dung
Niên giám thống kê tóm tắt năm 2019 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê tóm tắt phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương năm 2019. Ngoài ra, trong nội dung cuốn sách Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Nội dung bao gồm các phần sau: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019; Đơn vị hành chính và Diện tích đất; Dân số và lao động; Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm; Công nghệ, Đầu tư và Xây dựng; Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại và Du lịch; Chỉ số giá; Vận tải va Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục, Y tế, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường; Số liệu thống kê nước ngoài.