Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7501
2.Chỉ số Cutter
731-TON
3.Tên tài liệu
Niên giám thống kê 2019
4.Tên tài liệu dịch
Statistical Yearbook of Viet Nam 2019
5.Tác giả
Tổng cục Thống kê
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Niên giám Thống kê;Số liệu thống kê;Việt Nam
Tiếng Anh: Statistical Yearbook;Statistical Data;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2019. Nội dung bao gồm các phần sau: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019; Đơn vị hành chính và Diện tích đất; Dân số và lao động; Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm; Công nghệ, Đầu tư và Xây dựng; Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại và Du lịch; Chỉ số giá; Vận tải va Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục, Y tế, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường; Số liệu thống kê nước ngoài.