Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7432
2.Chỉ số Cutter
613.9-TIN
3.Tên tài liệu
Báo cáo kết quả: Khảo sát, đánh giá thực trạng về chế độ khuyến khích với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Tính, Nguyễn Văn;Hạnh, Vũ Thị Hồng;Hùng, Nguyễn Văn
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Khảo sát;Đánh giá thực trạng;Chính sách Dân số;Chính sách Y tế;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Thực hiện Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, để có cơ sở đề xuất các chế độ khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số-KHHGĐ)phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành hoạt động:“Khảo sát, đánh giá thực trạng về chế độ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số” tại một số địa phương. <ục tiêu của khảo sát, đánh giá gồm: Đánh giá thực trạng về chế độ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ tại một số địa phương; Khuyến nghị một số giải pháp về chế độ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách Dân số trong tình hình mới phù hợp với từng vùng, miền trong cả nước.