Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7421
2.Chỉ số Cutter
301.45-TIN
3.Tên tài liệu
Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhâp quốc tế
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Tình, Vương Xuân
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Dân tộc thiểu số;Quan hệ sắc tộc;Cộng đồng quốc gia/Việt Nam
Tiếng Anh: Ethnic minority;Ethnic relations;National community;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn sách được kết cấu thành 6 chương: Chương I. Tổng quan tài liệu, cách tiếp cận và giới thiệu tộc người nghiên cứu Xem xét nghiên cứu về vấn đề tộc người, cộng đồng quốc gia – dân tộc và mối quan hệ của tộc người với cộng đồng đó kể từ năm 1986 đến nay, đồng thời tham khảo tài liệu từ các học giả trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã làm rõ một số khái niệm và vấn đề như: Tộc người, Tộc người trong biến đổi; Dân tộc; Quốc gia; Quốc gia – dân tộc; Cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam đương đại; Xây dựng cộng đồng dân tộc; Xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc. Chương II. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam, trên cơ sở tổng quan tài liệu và điểm qua những nét khái quát về các dân tộc, nhóm nghiên cứu đã trình bày những quan điểm cơ bản về vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tộc người và cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam. Trong đó, các dân tộc ở Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình phát triển nội tộc người và mối quan hệ với các dân tộc khác. Có thể nói cho đến nay, ở nước ta không có dân tộc nào là hoàn toàn thuần nhất, kể cả khía cạnh nhân chủng và văn hóa. Đề cập đến sự phân bố và một số đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra rằng với 54 dân tộc , chỉ có 4 dân tộc là Kinh (Việt), Hoa, Chăm và Khơ-me có truyền thống sống ở vùng đồng bằng, 50 dân tộc còn lại chủ yếu sinh sống ở các vùng miền núi và trung du. Chương III. Quan hệ về chính trị của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam Chương này tập trung tìm hiểu cấu trúc của hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, cộng đồng các dân tộc vào hệ thống chính trị của đất nước, từ đó, xem xét về cơ cấu tổ chức công tác dân tộc ở nước ta cũng như sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số vào các cơ quan Trung ương và địa phương. Chương IV. Quan hệ về kinh tế - xã hội của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam , thực trạng quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở nước ta được trình bày trên ba chiều cạnh: kinh tế, xã hội và văn hóa. Chương V. Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam, các tác giả tập trung phân tích những yếu tố quan trọng nhất đã và đang ảnh hưởng đến mối quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân. Chương VI. Dự báo xu hướng của quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam, trước bối cảnh trong nước và quốc tế về quan hệ tộc người với quốc gia- dân tộc cũng như tham khảo một số mô hình quan hệ tộc người với quốc gia – dân tộc ở các nước khu vực châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, nhóm tác giả đã dự báo xu hướng trong quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam.