Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7412
2.Chỉ số Cutter
330.9-TON
3.Tên tài liệu
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2018
4.Tên tài liệu dịch
Result of the Viet Nam household living standards survey 2018
5.Tác giả
Tổng cục Thống kê
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet/anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Nhân khẩu học;Giáo dục;Việc làm;Hộ gia đình;Thu nhập;Chăm sóc sức khỏe;Lao động;Điều kiện sống;
Tiếng Anh: Demography;Education;Employment;Household;Income;Health Care;Labour;Living Conditions;Vietnam
14.Tóm tắt nội dung
Để đánh giá mức sống dân cư phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tổng cục Thống kê đã tiến hành nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư. Đặc biệt từ năm 2002 đến 2010. Tổng cục Thống kê tiến hành Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 2 năm một lần vào những năm chẵn nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khảo sát mức sống năm 2018 được tiến hành để phục vụ nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê về mức sống dân cư Việt Nam năm 2018. Cuốn sách bao gồm 2 phần: Phần 1 - Mức sống dân cư qua kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 bao gồm kết quả khả sát: Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đên mức sống; Giáo dục; Y tế và chám sóc sức khỏe; Việc làm và thu nhập; Chi tiêu; Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh và đò dùng lâu bền; Giảm nghèo; Tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo; Các đặc điểm chung của xã; Nhận xét chung. Phần 2-Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức dân cư năm 2018, với cấc nhóm chỉ tiêu thống kê veef mức sống dân cư: Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đên mức sống; Giáo dục; Y tế và chám sóc sức khỏe; Việc làm và thu nhập; Chi tiêu; Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh và đò dùng lâu bền; Giảm nghèo; Tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo; Các đặc điểm chung của xã; Nhận xét chung.