Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7329
2.Chỉ số Cutter
301.43144-TON
3.Tên tài liệu
Hội thảo tham vấn Điều tra Các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2020
4.Tên tài liệu dịch
Consultation Workshop Measuring sustainable Development goals on Children and Women Survey 2020
5.Tác giả
Tổng cục Thống kê
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Hội thảo tham vấn;Điều tra;Mục tiêu phát triển bền vững;Trẻ em;Phụ nữ;Việt Nam
Tiếng Anh: Consultation Workshop;Servey;Sustainable development goals;Children;Women;Việt Nam
14.Tóm tắt nội dung
Báo cáo kết quả Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2014 cung cấp các thông tin cập nhật về thực trạng trẻ em và phụ nữ trên cả nước, là cơ sở để đánh giá kết quả đã đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ, cũng như các kế hoạch, chương trình, chính sách quốc gia nhằm thực hiện quyền trẻ em (chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 và Phân tích Tình hình phụ nữ và trẻ em quốc gia năm 2015). Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao điều kiện sống của trẻ em không chỉ thông qua việc ký các cam kết quốc tế mà còn thông qua việc thực hiện hàng loạy các kế hoạch, chính sách, chương trình phát triển kinh tế -xã hội và xóa đói giảm nghèo. Các kế hoạch, chính sách, chương trình này bao gồm phổ cập tiểu học, trung học cơ sở bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng như các chương trình quốc gia tập trung vào trẻ em, như Chương trình Hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2012-2020, Chương trình Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em giai đoạn 2011-2015 và Chương trình Hành động Quốc gia vì Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020. Bên cạnh đó, còn cung cấp các dữ liệu nhằm xác định các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, sự bất bình đẳng và sự khác biệt phục vụ xây dựng các chính sách về can thiệp, đóng góp vafp kho dữ liệu quốc gia và nâng cao chất lượng hệ thống giám sát cũng như củng cố năng lực chuyên môn trong việc thiết kế, thực hiện và phân tích các cuộc điều tra khác trên phạm vi toàn quốc.