Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
10
2.Chỉ số Cutter
313-UNI
3.Tên tài liệu
Projection Methods for Integrating Population Variables into development Planning. Vol.1:Methods for Comprehensive Planning.Module 1:Conceptual Issues and Methods for Preparing Demographic Projections
4.Tên tài liệu dịch
Các phương pháp dự báo để kết hợp các biến dân số với KHH phát triển. Tập 1: Các phương pháp KHH toàn diện. Module 1: Những vấn đề về quan niệm và phương pháp chuẩn bị dự báo dân số
5.Tác giả
7.Nơi xuất bản
New York
7.Nhà xuất bản
United Nations
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Dự báo dân số;Kế hoạch hóa phát triển;Kết hợp
Tiếng Anh: Population Projections;Development Planning;Integration
14.Tóm tắt nội dung
Các tập tài liệu này được biên soạn với sự tham gia cuả nhiều chuyên gia về nhân khẩu học, kế hoạch hóa, y tế , xã hội; gồm 2 tập. Tập 1: Các phương pháp lập kế hoạch toàn diện. tập 2: các kỹ thuật lập kế hoạch khu vực. Tập 1 gồm 3 module, tài liệu này là module một, trình bày những vấn đề về quan niệm và các phương pháp dự báo với các chương sau: Chương I: Các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế, xã hội tới KHH phát triển Chương II: Phương pháp đoán hệ dự báo dân số Chương III: Phương pháp dự báo hộ gia đình theo chủ hộ. Cuốn sách cũng trình bày các bảng biểu để minh họa và giải thích các thuật ngữ chuyên môn